Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy/wizja

Treść

Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Ustawy o Systemie Oświaty, Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w MZSNr4.

Cele i zadania główne:

1.Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec innych ludzi oraz otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć.

-kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego pełną realizację zadań placówki.

8. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie naszych wychowanków. Pragniemy  doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy.

56189